WEDSTRIJDREGLEMENT

Betrekking hebbende op de onderlinge wedstrijden .

1. Iedere deelnemer wordt geacht dit reglement te kennen en dient zich hieraan te houden.

2. De deelnemer mag alleen vissen op die plaats die hem door het lot  is toegewezen.

3. Er wordt gevist met de “vrije hengel”. Bij wedstrijden op 't Grenswater worden de aldaar geldende regels gehanteerd.

4. Men mag maximaal 5 kg aangemaakt voer bij zich hebben, incl. aas. Alles moet dus in de emmer zitten.

5. Eerste signaal; directe aanvang van de wedstrijd. Tweede signaal einde van de wedstrijd. Vis aangeslagen bij het eindsignaal, maar nog niet op het droge, telt nog mee. Voor het eerste signaal mag niet gevoerd worden.

6. De deelnemer mag voor het eerste signaal geen vis in zijn bezit hebben.

7. Er wordt gevist op gewicht. Alle vangst wordt gewogen. Bij gelijk gewicht beslist het lot. De visser is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van het leefnet.

8. Men is verplicht voor aanvang van de wedstrijd te loten. Een uitzondering kan gemaakt worden indien men iemand machtigt voor hem te loten. Een kwartier na de "bijeenkomsttijd" begint de wedstrijdcommissie met loten. Is men dan niet aanwezig of heeft men verzuimd kenbaar te maken dat men later komt dan is men te laat en uitgesloten van deelname.

9. Bij zeer slecht weer of hoge Maas beslist de wedstrijdcommissie en het dagelijks bestuur wanneer en/of waar deze wedstrijd wordt gehouden.
Moet door welke calamiteit dan ook (bv. onweer) een wedstrijd afgebroken worden, zullen de vangsten in alle sectoren geannuleerd worden. De andere sectoren moeten direct (telefonisch) hiervan in kennis worden gesteld.
Deze wedstrijd telt niet mee in de standen en wordt niet ingehaald.

10. Het wegen gebeurt onmiddellijk na afloop van de wedstrijd door degene die bij de loting het beheer heeft gekregen over een weegschaal met toebehoren. Deze persoon draagt over dit materiaal de verantwoording. Hij wordt daarbij geholpen door de eerstvolgende visser die de vangst noteert.

11. De vissteiger tot aan de waterlijn plaatsen. Zonder vissteiger, de koffer zo ver van de waterlijn zetten, dat de voeten tot aan het water staan.

12. Uitgezonderd vis, stukjes vis gekleurde maden en muggenlarven mag met alle soorten aas en voer gevist worden, mits deze toegestaan zijn in betreffend water.

13. De vangst mag uitsluitend in een niet‑stalen leefnet worden bewaard en moet in het water blijven tot het tijdstip van wegen. Het leefnet moet voldoende lang zijn en aan de uiteinden goed vast gezet zijn!

14. Om voor een eindprijs in aanmerking te komen dient het hele inleggeld betaald te zijn voor de één na laatste keer vissen. Men is verplicht iedere keer € 2,50 inleggeld te betalen. Zo niet, dan telt de gehele uitslag niet mee voor het algemene klassement, dikste vis en 60+ beker.

15. De wedstrijdcommissie heeft altijd het recht om vissen en visattributen te controleren.

16. Iedere poging tot bedrog of misleiding door een visser voor, tijdens of na iedere wedstrijd, kan tot diskwalificatie door de wedstrijdcommissie leiden ook indien dit achteraf mocht blijken. Ook elk onsportief of aanstootgevend gedrag kan uitsluiting tot gevolg hebben.

17. De deelnemers moeten hun afval, plastic, stukken snoer e.d. zelf op ruimen en niets achter laten!

18. Voor de onderlinge wedstrijden zijn nog enkele aanvullende regels opgesteld. Zie achterzijde van het wedstrijdrooster.

19. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Goedgekeurd op de wedstrijdvergadering d.d. 15 Maart 2019.